Regulamin

REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO ALL MY CHILDREN

zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Nieborowskiej 10

§1

Siedziba i działalność

Siedziba Klubu dziecięcego All my children zlokalizowana jest w (80 -314) Gdańsku przy ul. Nieborowskiej 10. Właścicielem Klubu dziecięcego jest  Dorota Stróżyńska, prowadząca samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą: AMC Dorota Stróżyńska, ul. Nieborowska 10, 80-314 Gdańsk.

 

§2

Warunki przyjęcia dziecka

 1. Klub dziecięcy prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku 1 -3 lat.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do klubu jest:
 3. podpisanie umowy cywilno-prawnej
 4. wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do klubu dziecięcego AMC”
 5. wpłacenie wpisowego oraz terminowe wpłacanie czesnego
 6. dostarczenie zaświadczenie o przebytych szczepieniach dziecka

 

§3

Zapisy

 1. Zapisy do klubu prowadzone są przez cały rok.
 2. Usługi świadczone w klubie są odpłatne.
 3. Opłata wpisowa jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacana w pierwszym miesiącu trwania umowy. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, przeznaczona na potrzeby funkcjonowania dziecka w klubie (pomoce dydaktyczne, itp.) oraz ubezpieczenie dziecka od NNW.

 

§4

Opłaty

 1. Opłata stała (czesne) jest płatna do 5- tego każdego miesiąca przelewem na konto klubu zamieszczone w umowie.
 2. Opłata rezerwacyjna zaliczana na poczet czesnego za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w klubie, płatna w ciągu 7 dni od daty złożenia w klubie „Karty zgłoszenia dziecka do klubu AMC”
 3. Opłata za wyżywienie, podlegająca zwrotowi na warunkach określonych w umowie-cywilno-prawnej.
 4. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę wpływu na rachunek banku wskazanego w umowie cywilno-prawnej.

 

§5

Wyżywienie

 1. Klub dziecięcy zapewnia możliwość wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, która dostosowuje kaloryczność posiłków do obowiązujących przepisów.
 2. Wszystkie dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
 3. Koszt wyżywienia pokrywają rodzice/opiekunowie dziecka. Odpłatność za catering jest uiszczana z góry w danym miesiącu.
 4. W przypadku nieobecności dziecka i zgłoszeniu tego faktu klubowi do godziny 7:30, klub dokona zwrot kosztów niewykorzystanych posiłków w następnym miesiącu.

§6

Zdrowie dzieci

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do klubu.
 2. O ewentualnej chorobie lub złym samopoczuciu dziecka w czasie pobytu dziecka w klubie rodzic/opiekun prawny zostanie natychmiast powiadomiony i ma obowiązek odebrać dziecko w przeciągu 90 minut od poinformowaniu o tym fakcie przez personel placówki.
 3. Personel klubu nie podaje dzieciom lekarstw.

§7

Warunki pobytu

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. W dniach ustawowo wolne od pracy klub jest nieczynny. W Wigilię Bożego Narodzenia i Sylwester klub jest nieczynny. W okresie przedłużonych weekendów klub zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej.
 3. Upoważnienie musi zawierać, imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dokumentu tożsamości oraz podpis rodzica/opiekuna i osoby upoważnionej do odbioru. Rodzic składa taki dokument u opiekuna, osoba upoważniona(musi być pełnoletnia) zobowiązana jest przy odbiorze dziecka okazać dokument tożsamości osoby, rodzice/opiekunowie prawni przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę.
 4. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko z klubu.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami prawnymi z przyczyn leżących po stronie rodziców.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez rodziców/opiekunów prawnych, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka jak i innych dzieci podczas pobytu z klubie.

Zatajenie przez rodziców/opiekunów prawnych powyższych informacji wyłącza winę klubu i w nadzorze i opieką nad dzieckiem.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania klubu o każdym przypadku nieobecności dziecka.

§8

Odbieranie dzieci

 1. Do odebrania dziecka są upoważnione jedynie osoby wskazane w „Karcie zgłoszenia dziecka do klubu AMC” wypełnionej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych po okazaniu dowodu tożsamości.
 2. Inne osoby mogą odbierać dziecko z klubu po okazaniu pisemnego upoważnienia (upoważnienie musi zawierać, imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dokumentu tożsamości oraz podpis rodzica i osoby upoważnionej do odbioru, rodzic składa taki dokument u opiekuna, osoba upoważniona  (musi być pełnoletnia) zobowiązana jest przy odbiorze dziecka okazać dokument tożsamości, rodzice/opiekunowie prawni przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę.
 3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko z klubu.
 4. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy klubu, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami (pod wskazanymi „W karcie zgłoszeniowej” numerami telefonów), opiekun oczekuje z dzieckiem w klubie 1 godzinę.
 5. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 6. Pozostawienie dziecka w placówce po godzinach jej funkcjonowania wiąże się z dodatkowym kosztem dla rodzica/opiekuna prawnego – 50zł/godzinę pobytu
 7. Wniosek rodziców dotyczący zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczony przez przedłożenie stosowanego orzeczenia Sądu.

§9

Obowiązki klubu

 1. Klub zapewnia dziecku:
 • fachową opiekę opiekuńczą i wychowawczą
 • bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć
 • opiekę wykwalifikowanej kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie i higienę
 • zajęcia edukacyjno – wychowawczo – ogólnorozwojowe
 • współpracę z rodzicami
 1. W ramach wpisowego klub gwarantuje ubezpieczenie dziecka od NNW oraz pomoce dydaktyczne, edukacyjne i plastyczne.
 2. Klub zobowiązuje się do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.
 3. Klub oświadcza, że wyposażenie placówki spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny oraz posiada niezbędne zezwolenia i atesty.

 

§10

Prawa rodziców/opiekunów

Rodzice/mają prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju i zachowaniu w grupie,
 • pomocy klubu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • konsultacji indywidualnych
 • uczestniczenia w uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci i najbliższych członków rodziny

§11

Obowiązki rodziców/opiekunów

 1. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek:
 • Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w klubie
 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka
 • Terminowo uiszczać opłaty
 • Odebrania dziecka z klubu w przypadku zgłoszenia choroby dziecka
 1. Zabrania się przynoszenia do klubu:
 • ostrych i niebezpiecznych przedmiotów
 • zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko

§12

Postanowienia końcowe

 1. Klub zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
 • Braku opłaty za świadczone usługi za 2 pełne okresy rozliczeniowe
 • Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci
 • Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy opiekunami, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie statut klubu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
 2. Klub dziecięcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

LokalizacjaSprawdź jak do nas trafić

Formularz kontaktowy

Klub All my Children w SOCIAL MEDIA

Facebook.

Adres

Klub dziecięcy All my Children
ul. Nieborowska 10
80-034 Gdańsk (Centrum Handlowe Nieborowska)

Telefon

tel:+48 603 044 471

e-mail

biuro@allmychildren.pl

Zobacz mapę